Beyond radar
News

Be informed about news in ERA. Check our RSS feed. Show in Czech Show in English

ERA-BHC CS provides educational and testing software platform „Cyber Hygiene“ to Masaryk Institute of Advanced Studies

ERA-BHC CS provides educational and testing software platform „Cyber Hygiene“ to Masaryk Institute of Advanced Studies

ERA-BHC CS poskytne Masarykovu ústavu Vyšších studií ČVUT vzdělávací a testovací softwarovou platformu “Cyber Hygiene”

The company ERA-BHC CS, a subsidiary of ERA and a member of OMNIPOL group, signed a co-operation agreement together with MIAS and Estonian company CybExer Technologies OÜ, which includes a contract to provide a software platform „Cyber Hygiene“ and cyber security consultancy for free.

“I am pleased that we have agreed on mutual cooperation with MIAS and CybExer Technologies. I believe we can offer more information about cyber threats not only to students, but also in the future to the general public” said Daniel Dunovský, CEO of ERA-BHC and added: “Our goal is to bring comprehensive services about cyber security to a wide range of customers in the commercial and non-commercial sphere.”

This two year contract includes a new exclusive e-learning training platform meant for testing and educating users in cyber security. This educational system is product of ERA-BHC and CybExer. The contract was signed in the presence of His Excellency Sten Schwede, the Ambassador of the Estonian Republic, on the 20th of April 2018 by representatives of all three parties.

More about ERA-BHC CS

ERA-BHC CS provides comprehensive cyber security services. Our team consists of highly qualified professionals who have extensive experience in averting the most serious threats coming from cyberspace and protecting against these threats. We bring years of experience coming from collaboration with customers in the private and public sectors, including government organizations, financial institutions and healthcare. Our specialists have certifications in the area of information security and its audits, risk management, ethical hacking, IT services management, project management and other areas. ERA-BHC CS received NBU certificates for access to information classified as "Secret" and is a member of the European Cyber Security Excellence Centre.

More about Masaryk Institute of Advanced Studies (Czech Technical University in Prague)  

Masaryk Institute of Advanced Studies (MIAS) is a part of the Czech Technical University in Prague and has a “university institute” status.The Institute's activities include “university preparation of school leavers - specialists” who thanks to their knowledge and skills will find prospective applications in graduate courses in bachelor, master and postgraduate study programs.

More about CybExer Technologies

CybExer Technologies OÜ is company established by two famous Estonian companies BHC Laboratory OÜ and Bytelife Solutions OÜ. Both companies have a 50 % share of CybExer Technologies OÜ. CybExer was established to develop and commercialize specific cyber security products by combining the expertise and experience of the founding companies.

Společnost ERA-BHC CS s.r.o., dceřiná společnost ERA a člen skupiny OMNIPOL, podepsala s Masarykovým ústavem Vyšších studií ČVUT a estonskou společností CybExer Technologies OÜ dohodu o spolupráci, jejíž součástí je kontrakt na bezplatné využití softwarové platformy “Cyber Hygiene” a poskytování poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Těší mě, že jsme se s Masarykovým ústavem i estonskou stranou na vzájemné spolupráci dohodli. Věřím, že tím pomůžeme zlepšit povědomí o kybernetických hrozbách nejen mezi studenty, ale do budoucna i mezi širokou veřejností,“ řekl Daniel Dunovský, generální ředitel společnosti ERA-BHC CS a dodal: “Naším cílem je poskytování komplexních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti širokému spektru zákazníků v komerční i nekomerční sféře.“

Dvouletý kontrakt na poskytnutí nástrojů pro potřeby lektorů i studentů ČVUT zahrnuje novou exkluzivní e-learningovou tréninkovou platformu určenou pro testování a vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Edukační systém je společným produktem společností ERA-BHC CS a CybExer. K podpisu smlouvy došlo dne 20. dubna 2018 za přítomnosti velvyslance Estonské republiky v ČR, Jeho Excelence Stena Schwedeho a byl slavnostně podepsán zástupci všech tří stran.

O ERA-BHC CS

Společnost ERA-BHC CS poskytuje komplexní služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s odvracením nejvážnějších hrozeb přicházejících z kybernetického prostoru a s ochranou proti těmto hrozbám. Přináší dlouholeté zkušenosti vycházející ze spolupráce se zákazníky v soukromém i veřejném sektoru, včetně vládních organizací, finančních institucí a zdravotnictví. Interní specialisté disponují certifikacemi z oblasti informační bezpečnosti a jejích auditů, řízení rizik, etického hackingu, řízení IT služeb, projektového řízení a dalších oblastí.

Společnost ERA-BHC CS je držitelem certifikátu NBÚ pro přístup k informacím do stupně utajení „Tajné“ a je členem Europian Cyber Security Excellence Center.

O MASARYKOVĚ ÚSTAVU VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) je součástí Českého vysokého učení technického v Praze a má status vysokoškolského ústavu. Do činnosti ústavu spadá vysokoškolská příprava absolventů – odborníků, kteří díky svým znalostem a dovednostem najdou perspektivní uplatnění ve vystudovaných oborech v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech. Nedílnou součástí ústavu je zaměření na rozvoj, vědu a výzkum.

O CYBEXER TECHNOLOGIES

CybExer Technologies OÜ je společnost založená dvěma známými estonskými společnostmi BHC Laboratory OÜ a Bytelife Solutions OÜ. Obě disponují 50% podílem ve společnosti CybExer Technologies OÜ. Společnost CybExer Technologies OÜ byla založena za účelem rozvoje a komercializace specifických bezpečnostních produktů pro kybernetické účely díky excelentní kombinaci odborných znalostí a zkušeností odborníků původních společností.

 

loader