OMNIPOL a. s.

Podmínky ochrany osobních údajů

pro zákazníky, obchodní partnery, uchazeče o zaměstnání a další externí osoby ERA a.s.

Společnost ERA a. s., která je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

ERA a. s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice IV-Pardubičky
IČ: 60916427, DIČ: CZ60916427

Zdroj zpracovávaných osobních údajů

Správce získává vaše osobní údaje především od vás v souvislosti s účastí na náboru nových zaměstnanců, při jednání o uzavření smlouvy a v souvislosti s plněním smluv. Dále správce může získávat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (například obchodní a živnostenský rejstřík) nebo od příslušných státních orgánů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Zákazníci/obchodní partneři

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a následným poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail, případně další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu apod.). Bez těchto údajů s vámi nemůžeme komunikovat, a tedy zajistit plnohodnotné plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy. V těchto případech se jedná tedy výhradně o využití právního titulu pro zpracování osobních údajů založeném na smlouvě.

Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví a daňové evidence. Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, případně oprávněného zájmu správce pro uchovávání takových údajů.

V některých případech může ze strany správce docházet i ke zpracování osobních údajů v souvislosti s vymáháním nároků správce. Jelikož se jedná o zpracování založeném na oprávněném zájmu, konkrétní doba zpracování údajů je odvislá od doby trvání takového účelu.

Našim zákazníkům/partnerům si dovolujeme zasílat marketingová sdělení s nabídkou našich služeb, informacemi o našich produktech a akcích naší společnosti, a to buď na základě podmínek uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nebo na základě jejich souhlasu. Pokud si nepřejete taková sdělení dostávat, či být předmětem zpracování pro jiné marketingové činnosti společnosti, tak nás kontaktujte na adrese gdpr@era.aero.

Za účelem propagace společnosti dále můžeme zpracovávat vaše fotografie. Toto zpracování bude vždy založeno na vašem souhlasu. Pokud si tedy nebudete přát jakékoliv zpracování fotografií, budete mít možnost takovéto zpracování jednoznačně a výslovně odmítnout.

V případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, tak vaše osobní údaje zpracováváme pouze k vyřízení vaší žádosti. Zde může docházet ke zpracování i elektronických typů údajů (např. v podobě IP adresy apod.).

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme vždy po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění právních nároků a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V některých případech právní předpis přímo stanoví povinnost uzavřít smlouvu a její obsahové náležitosti.

V případě marketingových aktivit zpracováváme Vaše osobní údaje do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Návštěva/dodavatel

Pokud nás poctíte svou návštěvou, berte prosím v potaz, že prostory společnosti jsou monitorovány kamerami za účelem ochrany majetku společnosti a zdraví osob. O užití kamerových systémů jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí umístěných na dotčených objektech. Jednáme tak na základě právního titulu „oprávněný zájem“. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu sedmi dní a nepředávají se třetím stranám, krom případu vyšetřování škody nebo újmy na zdraví, kdy jsme povinni záznam předat orgánu veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení).

Za stejným účelem a pod stejným právním titulem zpracováváme o našich návštěvách i jejich kontaktní osobní údaje typu: jméno, příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti, případně název společnosti, ve které pracují, a RZ vozidel. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku.

Osoba, která se v areálu společnosti v Pardubicích nebo na pobočkách společnosti nachází poprvé, je při registraci povinna seznámit se se základními pravidly bezpečnosti a požární ochrany pro návštěvy v prostorách ERA a.s. Seznámení s dokumentem potvrdí svým podpisem. Krátkodobá (za účelem jednání) pravidla jsou uchovávána po dobu jednoho měsíce od podpisu, dlouhodobá (detailnější a za účelem odborné spolupráce) po dobu jednoho roku.

Po uplynutí daných časových lhůt jsou vámi poskytnuté osobní údaje vždy legitimně zlikvidovány.

V rámci vedení výběrových řízení pro dodavatele služeb a činností zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, a to vždy po účelně nastavenou dobu dle trvání našeho zájmu či dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě uzavření závazkového či zprostředkovatelského vztahu jsou osobní údaje uchovávány do ukončení záruk ze smlouvy nebo po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění právních nároků.

Uchazeč o zaměstnání

Jste-li žadatel o zaměstnání, tak uchováváme vaše osobní údaje pouze za účelem evidence žadatelů o zaměstnání pod právním titulem oprávněný zájem/nábor nových zaměstnanců. Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytl přímo subjekt údajů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, životopis, případně odkaz na Linkedln. Veškeré osobní údaje získané od uchazečů o zaměstnání společnost využívá výhradně pro vnitřní potřebu po dobu maximálně tří let od jejich získání. Podrobnou informaci o zpracování údajů je možné nalézt v rámci konkrétní vypisované pracovní pozice prostřednictvím platformy Datacruit.

Zaměstnanec

Společnost ERA a.s. zpracovává osobní údaje zaměstnanců (včetně zvláštních osobních údajů) výhradně za účelem vedení pracovněprávní a personálně mzdové agendy. Zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni s dokumentem: Oznámení o způsobu zacházení s personálními údaji – ERA a. s., ke kterému mají všichni zaměstnanci přístup přes interní webové rozhraní společnosti nebo přes svého vedoucího zaměstnance. Na zpracování a následné zabezpečení těchto údajů správce klade významný důraz pomocí vhodné kombinace organizačních i technických způsobů opatření.

U zaměstnanců může docházet i ke zpracování jejich osobních údajů při epidemiích a souvisejících mimořádných opatřeních. Zde se jedná o využití právního titulu splnění právní povinnosti či nezbytnosti pro ochranu životně důležitých zájmů a zpracování ve veřejném zájmu. Konkrétní doba zpracování je odvislá od doby trvání mimořádných preventivních (ochranných) opatření a pod dobu nezbytně nutnou k jejich vyhodnocení.

Bývalý zaměstnanec

Ochrana osobních údajů se týká i bývalých zaměstnanců. Personální složku není možné po skončení pracovního poměru smazat v celém rozsahu. Společnost je jako správce osobních údajů povinna pro plnění archivačních dob vyplývajících ze zákona určité dokumenty archivovat po pevně stanovenou dobu, například evidenční a mzdové listy nebo účetní doklady. Platí však, že po řádném uplynutí ze zákona nastavených skartačních lhůt jsou tyto osobní údaje řádným způsobem zlikvidovány.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje zejména svými zaměstnanci, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností, a kteří jsou zavázáni k zachování o mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Dále mají přístup k Vašim osobním údajům zaměstnanci zpracovatele, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti pro správce. Se všemi takovýmito typy zpracovatelů uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost vašich osobních údajů.

Mezi kategorie zpracovatelů tak lze zařadit např. poskytovatele IT služeb a dodavatele software, kteří pro nás zajišťují i servisní podporu, správu, rozvoj a údržbu našich systémů. Dále poskytovatele právních služeb a poradenství, případně ekonomické a daňové poradce a auditory, včetně poskytovatelů vzdělávacích služeb.

Správce může za určitých okolností předat vaše osobní údaje tzv. příjemcům (další správce, zpracovatel) i třetím stranám. Mezi takovéto příjemce lze zařadit např. finanční a daňové úřady a dotčené orgány státní správy, v oprávněných případech např. orgány soudní moci, Policie ČR apod.

Pokud orgány veřejné moci vyžadují tyto osobní údaje v rámci zvláštního šetření, v takovém případě se jedná o tzv. třetí stranu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále vždy platí, že bez poskytnutí osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy a splnění zákonných povinností není možné uzavřít smlouvu. Proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů je možné podat vždy námitku. Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Přičemž správce upozorňuje, že odvoláním souhlasu není nijak dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Kde můžete uplatnit svá práva?

 • Elektronicky na adrese: gdpr@era.aero

 • Písemně na adrese: ERA a.s., Průmyslová 462, 530 03, Pardubice

 • Zákonná reakční doba: 1-2 měsíce

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme dalším třetím stranám bez předchozího upozornění nebo přímého udělení vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby, a orgány veřejné moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme, či musíme v minimálním rozsahu, příkladově při:

 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

 • ochraně majetku společnosti a zdraví osob v prostorách společnosti.

 • vyšetřování a evidence mimořádných událostí, a to např. po dobu případné kontroly a vyšetřování ze strany příslušných orgánů veřejné moci.

U všech ostatních poskytovatelů služeb a externích osob smluvně (např. prostřednictvím uzavřené zpracovatelské smlouvy) požadujeme (kromě orgánů veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s našimi podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Správce, případně zpracovatel pro správce, zpracovávají vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případě na území Evropské unie, kde je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů. V ojedinělých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i mimo území EU, např. v informačním systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU. V takovýchto případech budeme dbát na důsledný výběr smluvního partnera, který bude splňovat konkrétní podmínky pro bezpečný přenos dat v souladu s platnou legislativou či nastavenými podmínkami v rámci tzv. standardních smluvních doložek.

O konkrétních opatřeních a postupech, komu a do jakých zemí jsou osobní údaje zpřístupňovány/předány, za jakých podmínek, jak jsou tyto údaje chráněny a případná rizika s tím související vás budeme vždy vhodným způsobem informovat.

Cookies a síťové identifikátory

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení, jiný přístroj umožňující přístup k internetu), pomocí něhož používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv webu. Cookies používáme zejména ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • Uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně.

 • Přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky využití cookies nemusíte.

 • Zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.

 • Analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.

 • Marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní, nebo pro oslovení zákazníků.

 • Sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému platí, že na základě souborů cookies vás ve většině výše uvedených případů nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Konkrétní možnosti a podrobné nastavení cookies je možné prostřednictvím využití cookie lišty, kde si sami můžete zvolit, jaké typy cookies získaných od vás můžeme zpracovávat. Zde také naleznete podrobné informace k jednotlivým typům cookies.

Platí, že aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické typy cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám tento souhlas udělíte a případně v jakém rozsahu. Podle vašeho individuálního nastavení pak můžeme cookies využít ke zvýšení úrovně uživatelského obsahu, případně k agregované analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti i pro interní marketingové účely. Pro analytické účely jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

loader