Beyond radar

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost ERA a. s., která je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

ERA a. s.
Průmyslová 462
530 03 Pardubice IV-Pardubičky

 

IČ: 60916427, DIČ: CZ60916427

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

 • Zákazníci/obchodní partneři

  Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb. V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme komunikovat, a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

  Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví.

  Našim zákazníkům/partnerům si dovolujeme zasílat marketingová sdělenís nabídkou našich služeb, informacemi o našich produktech a akcích naší společnosti, a to buď na základě podmínek uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nebo na základě jejich souhlasu. Pokud si nepřejete taková sdělení dostávat, či být předmětem zpracování pro jiné marketingové činnosti společnosti, tak nás kontaktujte na adrese gdpr@era.aero.

  Za účelem propagace společnosti dále můžeme zpracovávat vaše fotografie. Toto zpracování bude vždy založeno na vašem souhlasu.

  V případě, že jste náš potenciální zákazník a kontaktoval jste nás prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, tak vaše osobní údaje zpracováváme pouze k vyřízení vaší žádosti.

  Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

  Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V případě marketingových aktivit zpracováváme Vaše osobní údaje do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
   

 • Návštěva/dodavatel

  Pokud nás poctíte svou návštěvou, berte prosím v potaz, že prostory společnosti jsou monitorovány kamerami za účelem ochrany majetku společnosti a zdraví osob. Jednáme tak na základě právního titulu „oprávněný zájem“. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu sedmi dní a nepředávají se třetím stranám, krom případu vyšetřování škody nebo újmy na zdraví, kdy jsme povinni záznam předat orgánu státní moci. 

  Za stejným účelem a pod stejným právním titulem zpracováváme o našich návštěvách i jejich kontaktní osobní údaje typu: jméno, příjmení, datum narození, číslo dokladu totožnosti, případně název společnosti, ve které pracují, a RZ vozidel. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku.

  Osoba, která se v areálu společnosti v Pardubicích nebo na pobočkách společnosti nachází poprvé, je při registraci povinna seznámit se se základními pravidly bezpečnosti a požární ochrany pro návštěvy v prostorách ERA a.s. Seznámení s dokumentem potvrdí svým podpisem. Krátkodobá (za účelem jednání) pravidla jsou uchovávána po dobu jednoho měsíce od podpisu, dlouhodobá (detailnější a za účelem odborné spolupráce) po dobu jednoho roku.
   

 • Uchazeč o zaměstnání

  Jste-li žadatel o zaměstnání, tak uchováváme vaše osobní údaje pouze za účelem evidence žadatelů o zaměstnání pod právním titulem oprávněný zájem/nábor nových zaměstnanců. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytl přímo subjekt údajů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, životopis, případně odkaz na Linkedln. Veškeré osobní údaje získané od uchazečů o zaměstnání společnost využívá výhradně pro vnitřní potřebu po dobu maximálně tří let od jejich získání.
   

 • Zaměstnanec

  Společnost ERA a.s.  zpracovává osobní údaje zaměstnanců za účelem vedení pracovněprávní a personálně mzdové agendy. Zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání seznámeni s dokumentem: Oznámení o způsobu zacházení s personálními údaji – ERA a. s., ke kterému mají všichni zaměstnanci přístup přes interní webové rozhraní společnosti nebo přes svého vedoucího zaměstnance.
   

 • Bývalý zaměstnanec

  Ochrana osobních údajů se týká i bývalých zaměstnanců. Personální složku není možné po skončení pracovního poměru smazat v celém rozsahu. Společnost je jako správce osobních údajů povinna pro plnění archivačních dob vyplývajících ze zákona určité dokumenty archivovat po pevně stanovenou dobu, například evidenční a mzdové listy nebo účetní doklady.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Kde můžete uplatnit svá práva?        

 • Elektronicky na adrese: gdpr@era.aero

 • Písemně na adrese:

  ERA a.s., Průmyslová 462, 530 03, Pardubice
 • Zákonná reakční doba: 1-2 měsíce

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 • ochrana majetku společnosti a zdraví osob v prostorách společnosti.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení, jiný přístroj umožňující přístup k internetu), pomocí něhož používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv webu. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • Uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně.

 • Přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte.

 • Zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.

 • Analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.

 • Marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní, nebo pro oslovení zákazníků.

 • Sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému platí, že na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda". V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Analytické nástroje Webu

Statistická data

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu našich webových stránek, je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.

loader